74HC240

تبلیغات

تبلیغات

موضوعات

موضوعات

جستجو

جستجو

پیوندهای روزانه

پیوندهای روزانه

لینک دوستان

لینک دوستان

صفحات جانبی

صفحات جانبی

امکانات جانبی

امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1918
بازدید دیروز : 120
بازدید هفته : 2038
بازدید ماه : 73909
بازدید کل : 1050263
تعداد مطالب : 671
تعداد نظرات : 119
تعداد آنلاین : 1

74HC240

Tests with the 74HC240

The IC 74HC240 was initially used in transmitters by the american ham N7KSB, who built versions for 10m (0.9W), 15m and 20m (0.5W) and with a vertical ground plane antenna worked more than 30 countries and all the continents. See the link to:

http://www.madisoncounty.net/~kj5tf/n7ksb.html

Other ham using them was K0JD, who uses the 74HC240 as a buffer for VFOs, he also mentions the use of the 74HC04 and the 74AC04.

http://www.seboldt.net/k0jd/hcbuffer.html

The 74HC240 is an 8 bit inverter buffer in origin, so it has 8 inverter gates enabled by groups of 4 (2 enables). The nominal working voltage is 5 Volts, though most people makes it work at 8 Volts in order to increase the power.

Another example is the famous Christmas Cracker, a 40m 1/2W transceiver using the 74HC240 as VFO - buffer - PA and driver for the balanced diode receiver mixer, built by G3CWI. See in:

http://www.qsl.net/g3cwi/christma.html

Another implementation is in german in the site:

http://www.ardf.ch/Technik/Tx_80m.htm

A very good work can be seen in the NorCal 38 SPECIAL 30m transceiver, where the 74HC240 is the transmitter PA, see it in:

Schematic in http://www.norcalqrp.com/kits/38spcl/38sch.html

Specifications in http://www.norcalqrp.com/kits/38spcl/38spcl.htm

Parts list in http://www.norcalqrp.com/kits/38spcl/parts.html

Our friend Gomes PY2MG already drew a VFO-Buffer with the 74HC240 in an AM 10W TX in:

http://www.qsl.net/py2mg/Images/LU8EHA_TX.PDF

The LU8EHA original work is in:

http://www.qsl.net/lu8eha/

We have another (cuban) version of the N7KSB work in:

http://www.radiohc.org/Distributions/Dxers/ultra-simple-transmitter.html

Finally 4S7NR drew more informs about the 74HC240 application in:

http://www.qsl.net/qrp/tx/logi-tx.htm

NOTES

It is important yet to mention that the 74HC240 can drive directly an IRF510 FET transistor being able to give until 10W. Another application is using it to drive a balanced diode mixer, which needs a considerable power drive, easily supplied by a 74HC240 gate.

We did some tests with a Philips 74HC240, with a cost of almost R$1.00 (U$0.30 in sept/2003), we use also the 74HCT240 with the same results, we also used a 74HC244 (SMD) as a buffer because it does not work as oscillator (it is not an inverter gate, but it has the same pin numeration as the 240), and the tests with the 74F240 showed this type does not work in this conditions!

Another important fact is that each gate output impedance is about 16 Ohms, that is, connecting 4 in parallel we will have around 4 Ohms output, the matching is usually done with a low pass tuner with a low Q (around 1) or even with broad band transformers or trifilar coils.

The digital oscillators generate square waves which are not proper for transmitting and most of the mixer, but filtering them with low pass filters we get rid of the harmonics (for the one who does not know: the square waves are formed by the combination of a wave with its odd harmonics = getting rid of the harmonics we get the desired senoidal wave).

Another interesting fact is the use of EXCLUSIVE-OR - XOR as mixer for square waves, easing its use in super heterodyne receivers and the known universal VFOs. For the one who likes experimenting, this work with digital signals was always scarcely explored.

A fact to be considered is the showing up of transmission CLICs (in CW), but it was not our case.

We recommend the building using the dead bug method, which eases the building a lot because it is simple and makes possible using SMD parts.

Our tests :

 • A ceramic resonator 40m transmitter project, covering all the band.

We built this project in about 3 hours and by the end of the tests we got a QSO with Rio de Janeiro, with 0.3W getting a 579. The construction was done by the dead bug method and the rig was stuck (using thermal conductor goo) on an aluminum board, serving as a heat sink and increases the mechanic stiffness of the rig.

The coils were made using a pencil as a former and the wire diameter (as long as it stands rigid and self-supported) does not matter - but the length of winding does and must be adjusted for the better output signal.

Schematic:

2. An 74HCT240 oscillator and buffer-PA for its use in transmitter, in this project we made possible the use of varicap diodes with ceramic resonators. To increase the output impedance we chose to work in push-pull with 3 by 3 gates, note we use an additional inverter in one side, driving a trifilar coil raising the impedance by 4 times, ending close to 48 Ohms.

Schematic:

 1. Project of a buffer using a 74HC244 SMD, the performance ended almost the same as the one in DIP package.

  Schematic :

 2. Project of a 40m transceiver with 2 ICs and a regulator, it uses the 74HC240 as the ceramic resonator (or crystal) VXO, as the buffer for the mixer and as the PA. The mixer uses a diode ring and as the audio amplifier we use the LM1458 double operational IC. See the details in the LACRAIA transceiver in this homepage.

Schematic:

In all the built and tested projects, we note that when the impedances are correctly adjusted (or almost there) the IC heats very little and even powered with 8 V the IC does not show a lot of heating.

We even used the SMD package and the heating was not exaggerate.

Used as an oscillator it presents a stability similar to conventional VXO circuits.

An inverter gate was enough to drive a double balanced diode mixer if it was powered between 6 and 8 V and the impedances were correctly matched. Home

Testes com 74HC240

O CI 74HC240 foi inicialmente utilizado em transmissores pelo radioamador americano N7KSB, que construiu versões para 10m (0,9W), 15m e 20m (0,5W) e com uma antena vertical plano terra conseguiu trabalhar mais de 30 países e todos os continentes. Veja o link em :

http://www.madisoncounty.net/~kj5tf/n7ksb.html

Outro radioamador a utiliza-los foi K0JD, onde emprega o 74HC240 como Buffer para VFOs, também menciona o uso do 74HC04 e do 74AC04.

http://www.seboldt.net/k0jd/hcbuffer.html

Originalmente o 74HC240 é um buffer inversor de 8 bits, possuindo portanto 8 portas inversoras acionadas (enable) 4 a 4 (2 acionamentos). A tensão nominal de trabalho é de 5 Volts apesar que a maioria, para aumentar a potência, trabalha até com 8 Volts.

Outro exemplo é o famoso Christmas Cracker um transceptor de 40m , 1/2W utilizando o 74HC240 como VFO - buffer - PA - e excitador para o mixer do receptor a diodo balanceado, montado por G3CWI. Veja em :

http://www.qsl.net/g3cwi/christma.html

Outra montagem aparece em alemão no site :

http://www.ardf.ch/Technik/Tx_80m.htm

Um trabalho muito bom pode ser observado no transceptor para 30m o 38 SPECIAL da Norcal, onde o 74HC240 faz o transmissor veja em :

Esquema em http://www.norcalqrp.com/kits/38spcl/38sch.html

Especificações em http://www.norcalqrp.com/kits/38spcl//38spcl.htm

Lista de componentes em http://www.norcalqrp.com/kits/38spcl/parts.html

Já o nosso colega Gomes PY2MG traz um VFO- Buffer com o 74HC240 em um TX AM de 10W em :

http://www.qsl.net/py2mg/Images/LU8EHA_TX.PDF

O original de LU8EHA está em :

http://www.qsl.net/lu8eha/

Temos outra versão (cubana) do trabalho do N7KSB em:

http://www.radiohc.org/Distributions/Dxers/ultra-simple-transmitter.html

Ainda 4S7NR traz mais informações sobre a aplicação do 74HC240 em:

http://www.qsl.net/qrp/tx/logi-tx.htm

NOTAS

Importante ainda citar que o 74HC240 pode acionar diretamente um transistor FET IRF510 podendo render até 10W. Outra aplicação é o uso para acionamento de mixer a diodo balanceados que exigem uma potência considerável para funcionar, o que uma porta do 74HC240 pode suprir facilmente.

Fizemos alguns testes com o 74HC240 da Philips, que esta custando cerca de R$1,00 (U$0,30 em set/2003), utilizamos também o 74HCT240 com os mesmos resultados, também utilizamos um 74HC244 (SMD) como buffer pois não funciona como oscilador (não é porta inversora, mas tem a mesma numeração de pinos do 240), já os testes com o 74F240, mostraram que este tipo não trabalha nestas condições !

Outro fato importante é que a impedância de saída para cada porta esta em torno de 16 Ohms ou seja ligando-se 4 em paralelo teremos em torno de 4 Ohms de saída, a compensação normalmente é feita por um acoplador passa baixa com um Q baixo (em torno de 1) ou então com transformadores broad band ou bobinas trifilares.

Os osciladores digitais produzem ondas quadradas que não são apropriadas para a transmissão e para a maioria dos mixers, mas filtrando-a com filtros passa baixa eliminamos as harmônicas (para quem não sabe : as ondas quadradas são originadas pela soma de uma onda com suas harmônicas impares = eliminando as harmônicas isolamos a onda senoidal desejada).

Outro fato interessante é o uso de portas OU-EXCLUSIVO - XOR como mixer para ondas quadradas, facilitando o uso para receptores super heterodinos e para os conhecidos VFOs universais. Para quem gosta de experimentar, este trabalho com sinais digitais foi sempre pouco explorado.

Um fato a ser considerado é o aparecimento de CLICS de transmissão (em CW), que não foi o nosso caso.

Recomendamos a construção pelo método dead bug, que facilita muito a montagem, que já é simples e viabiliza a utilização de componentes SMD.

Nossos testes :

 • Projeto de um transmissor com ressonador cerâmico para 40m, cobrindo toda a faixa.

Realizamos este projeto em cerca de 3 horas e no final dos testes conseguimos um QSO com o Rio de Janeiro, com 0,3W recebendo 579 . A construção foi feita pelo método dead bug e o conjunto foi aparafusado (lambuzado com pasta térmica) em uma placa de alumínio, que serve de dissipador e aumenta a rigidez mecânica do conjunto.

As bobinas foram feitas utilizando-se um lápis como forma e o diâmetro do fio (contanto que fique auto-suportada e rígida) não importa - sim o comprimento do enrolamento que deve ser ajustado para um melhor sinal de saída.

Esquema:

2. Projeto de um oscilador e um buffer-PA com um 74HCT240 para o uso em transmissores , neste projeto conseguimos viabilizar o uso de varicap com os ressonadores cerâmicos. Para aumentar a impedância de saída optamos por trabalhar em push-pull com 3 por 3 portas, note que utilizamos um inversor a mais em um dos lados, acionando uma bobina trifilar que aumenta a impedância em 4 vezes, resultando cerca de 48 Ohms.

Esquema :

 1. Projeto de um buffer utilizando-se um 74HC244 SMD, o rendimento ficou

  praticamente igual ao do encapsulamento DIP.

  Esquema :

 2. Projeto de um transceptor, 40m com 2 CIs. e um regulador, utiliza o 74HC240 como VXO a ressonador cerâmico (ou cristal), como buffer para o mixer e como PA. O mixer é a diodos e como amplificador de áudio utilizamos o ci operacional duplo LM1458 . Veja os detalhes no Transceptor LACRAIA nesta homepage.

Esquema

Em todos os projetos montados e testados, notamos que quando as impedâncias estão corretamente ajustadas ( ou o mais próximo disso) o CI aquece muito pouco e mesmo alimentado com 8 V o CI não apresenta muito aquecimento.

Mesmo ao utilizarmos encapsulamento SMD o aquecimento não foi exagerado.

Utilizado como oscilador ele apresenta uma estabilidade semelhante ao circuito de VXO convencional.

Uma porta inversora se mostrou suficiente para excitar um mixer a diodos duplamente balanceados, desde que alimentada entre 6 a 8 V e as impedancias corretamente ajustadas.

Home • تاریخ ارسال : جمعه 30 خرداد 1393 ساعت: 8:17
 • نویسنده :

می پسندم نمی پسندم
نظرات()
برچسب ها : ,

مطالب مرتبط


بخش نظرات این مطلببرای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:ورود کاربران

ورود کاربران

  نام کاربری
  رمز عبور

  » رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت سريع

  عضويت سريع

   نام کاربری
   رمز عبور
   تکرار رمز
   ایمیل
   کد تصویری
   پشتيباني آنلاين

   پشتيباني آنلاين

    پشتيباني آنلاين
    آمار

    آمار

     آمار مطالب آمار مطالب
     کل مطالب کل مطالب : 671
     کل نظرات کل نظرات : 119
     آمار کاربران آمار کاربران
     افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
     تعداد اعضا تعداد اعضا : 87

     آمار بازدیدآمار بازدید
     بازدید امروز بازدید امروز : 1918
     بازدید دیروز بازدید دیروز : 120
     ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 192
     ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 12
     آي پي امروز آي پي امروز : 639
     آي پي ديروز آي پي ديروز : 40
     بازدید هفته بازدید هفته : 2038
     بازدید ماه بازدید ماه : 73909
     بازدید سال بازدید سال : 860894
     بازدید کلی بازدید کلی : 1050263

     اطلاعات شما اطلاعات شما
     آی پی آی پی : 54.37.2.4
     مرورگر مرورگر :
     سیستم عامل سیستم عامل :
     تاریخ امروز امروز :
     خبرنامه

     خبرنامه

      براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود      آخرین نطرات کاربران

      آخرین نطرات کاربران

       AECAEC - درود
       استاد ممنون خیلی خوب و عالی - 1400/10/23
       پرویز مهرزادپرویز مهرزاد - سلام درود جناب عبداحق عزیز بسیار خوشحالم که وب سایت شما با مطالب مفید وعالی فعال شده است.
       پاسخ:باسلام و تشکر از لطف و مرحمت شما دوست عزیز و گرامی - 1400/8/28
       پرویز مهرزادپرویز مهرزاد - سلام ودرود استاد عبدالحق عزیز بسیار خوشحالم که سایت جنابعالی بامطالب جدید وعالی دوباره فعلیتش را شروع نموده است.
       پاسخ:با سلام تذکر بجا و بموقعی بود بسیار متشکرم - 1400/8/28
       ایزدیایزدی - یه مشکلی داره این طرح. کل سلف ها با هم 12. 7 میکرو میشه که با خازن 270 پیکو، فرکانس مرکزی فیلتر 2.7 مگا هرتز می شه. کمترین سلف هم (0.1 میکرو) با همون خازن 270 پیکو 30 مگاهرتز رو رد می کنه. بنا بر این نیازی به خازن های دیگه نیست. دوستان دیگه نظرشون چیه.
       پاسخ:باسلام و تشکر کل خازن ها و سلفها برای فرکانس 1800کیلو که ابتدای باند رادیو اماتوری است کم است و بسختی تنظیم می شود اما برای 3500 بله زیاد است - 1399/8/24
       هومنهومن - سلام .علت استقبال نکردن در خور توجه همین نا واردیست .این مطلب بسیار گنگ و پر از اشتباه هست
       پاسخ: سلام بنده هم ضمن تائید نظر شما درخواست می کنم مطلب کامل تر و بهتر و درست تر را بفرمائید بنده بنام خودتان درج و منتشر نمایم
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g مدارات لامپی - 1396/12/17
       علیعلی - سلام شما مکتبی و انقلابی هستید درسته ؟
       پاسخ: سلام بهیچ عنوان و تقریبا هیچ جائی من چنین ادعائی نکرده ام اما این همه شهید و زخمی و جانباز و اسیر و زحمت و فعالیت برای حفظ انقلاب و سرزمین عزیزمان ایران خیلی حرام لقه گی و بی اصل و نصبی می خواهد که چشم خودرا ببندیم و از این اب و خاک حمایت و به این مردم عشق نورزیم حالا شما اسم انرا هرچه دوست دارید بگذارید نظرتان محترم است - 1396/12/17
       هومنهومن - سلام
       بنده یکی از علاقمندان لامپ هستم . و 10 سال اخیر را بر روی مدارات لامپی کار کردم .با سرچ اینجا را پیدا کردم .می خواستم ببینم در زمینه مخابرات فعالیت لامپی در ایران هست ؟
       این مطلب راجب لامپ واقعا توجه مخاطب علاقمند را جلب می کند ؟
       من فکر می کنم نویسنده اصلا راجب لامپ حس خوبی ندارد .عذر خواهی می کنم
       پاسخ:سلام دوست عزیز از صراحت و فصاحت بیان شما خوشحالم مطلبتان راجع به نویسنده مطلب لامپ کمی کم لطفی و شاید سخت گیری در بر دارد نویسنده مطلب استاد عاملی بزرگ رادیو اماتوری ایران هستند و مطلب را بی اندازه ساده و اسان گفتند چون اکثر جوانها از لامپ و ولتاژ کار ان وحشت داشته و تقریبا هیچ نمی دانند اما ظاهرا شما در مورد لامپ مطلع و ازموده هستید لذا برخود نگیرید شما هم اگر در مورد لامپ و یا مطالب استاد عاملی نقد و نظری دارید بسیار خوشحال می شوم مکتوب بفرمایید تا در همان بخش یا در بخش جدید بنام خودتان منتشر شود
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g - 1396/12/16
       سعیدیسعیدی - سلام استاد بنده بی جواب ماندم
       پاسخ:با سلام و پوزش از تاخیر طبق تجربه دوستان این مدار به دلیل نامرغوب بودن قطعات نو موجود در بازار معمولا در ابتدا کار نمی کند لذا بتوصیه استاد عاملی بهنر است از قطعات اوراقی رادیو و ضبط ها استفاده شود قطعات معمولا در گیر این رادیو ابتدا ای سی سویچ یا کلید زنی است که یک مدل خاصش برای مدار مناسب است و مدلهای دیگر فرکانس کار و ولتاژشان مناسب نیست درمورد ای سی مدولاتور و دمدولاتور 3028 این ای سی هم بشدت مورد شک و شبهه است در موردی باتعویض 5 عدد ای سی دو عدد که بهتر بود در مدار بکار گرفته شد لذا بهترین روش استفاده از مرحله مرحله و گام بگام کار کردن رادیو است ضمن انکه اگر فرستنده کار بیفتد گیرنده هم کار خواهد کرد و بالعکس لذا شما می توانید مدار را از میکروفون در حالت فرستنده یا بلندگو در حالت گیرنده شروع نمایید و اگر مسیر سیگنال جدا باشد در نقشه شما می توانید از تقویت صدا شروع کرده و به دمدولاتور رفته و سپس به فیلتر و بعد میکسر وی اف او و در اخر به فیلتر تنظیم باند بروید و حد اکثر سیگنال و حساسیت را بدست اورید پس فیلتر های رادیویی یا بقول شما توکو ها قسمت اخر تنظیم و تعقیب مدارتان است اگر شد برای اطلاع شما و سایر دوستان مدار را در حالت گیرنده و فرستنده جدا اراعه خواهم داد یا با رنگ مسیر سیگنال را جدا می کنم که راحت تر باشد اگر شما عضو تلگرام هستید در یکی از گروه های رادیو اماتوری بیایید و مستقیما با دوستان سازنده و استفاده کننده رادیو تماس گرفته راهنمایی شوید اگر نه ادرس ایمیلتان را بدهید تا راهنمای مونتاژ را برایتان بفرستم
       پاسخ:http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhamontagem/montandoararinha.htm
       راحل مونتاژ و تست مدار است - 1396/11/5
       سعیدیسعیدی - با سلام خدمت استاد بزرگوارم
       استاد بنده برزیلی رو ساختم ولی نتونستم موفق بشم صدایی دریافت نکردم توکو هارو هم که میچرخونم انگار بی اثر هست .امکان داره این سه تا آیسی مورد داشته باشن؟ از ایران میکرو خریدم
       ممنون میشم راهنمایی بکنید
       پاسخ: سلام خیلی از دوستان برای ای سی ها سوکت گذاشتند چون معمولا بار اول مدار کار نمی کند و این ای سی ها بدلایل مختلف مشکل دارند
       پاسخ: ضمنا شما کدام شهر هستید و اگر علاقمندید با گروههای تلگرامی کار کنید یا ایمیلتونو بفرمایید کمی توضیحات بفرستم - 1396/9/10
       سعید سعید - با سلام استاد
       تو مدار برزیلی یه رله داریم این کارش چیه ؟ مثلا اگر رله فعال بشه چی میشه؟ یه کلید جا گذاری شده براش .
       تو قسمت ورودی موج vfo به 7358 یه cwkeyزده به پایه 3 همین آیسی برای چیه؟
       ce keyسرچ کردم کلید مورس آمد میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم .
       پاسخ:با سلام هنگام فشردن کلید PTT روی میکروفون پایه دوم سیم پیچ رله موجود در مدار زمین شده و سر دیگر این رله به مثبت باطری وصل است باعث عملکرد رله شده و لذا دوکنتاکت ان عمل کرده یکی ورودی گیرنده را بزمین وصل می کند تا امواج فرستنده وارد گیرنده نشده و اسیب نرسانند کنتاکت دیگر رله هم ولتاژ مثبت تغذیه را که در حالت معمولی به خط مثبت گیرنده وصل است قطع و خط مثبت فرستنده را فعال می کند +tx cw key بله کلید مورس است که برای کاردر حالت مورس مولد موج جدا داشته که بجای میکروفون کار کرده و سیگنال را ارسال می کند - 1396/4/26

       درباره ما

        به وب سایت من خوش امدید در این مقوله علاقمندم اطلاعاتی از رادیو اماتوری که در ذهن داشته و در حال پاک شدن هستند را یادآوری و بهمراه عکس و مطلب جهت اطلاع علاقمندان درج و در این زمینه هر گونه همکاری و اعلام نظر و بیان ایرادات مزید بر منت خواهد بود.

       کلیه ی حقوق مادی و معنوی سایت مربوط به *** خاطرات راديو آماتوري *** بوده و کپی برداری از آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
       قالب طراحی شده توسط: تک دیزاین و سئو و ترجمه شده و انتشار توسط: قالب گراف